Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1

Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit andere hoofde. Commerciële uitingen van de partij die de onderhavige voorwaarden hanteert (hierna Hotsofa) zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Toepassing van de door de wederpartij ingeroepen inkoop­, verkoop­ en algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Product: zaken alsmede diensten, zoals maar niet limitatief montage, advies, inspectie en ontwerp; ­ De Klant: degene tot wie de aanbieding is gericht;
Schriftelijk: per brief, telefax of elektronische weg;
Opdracht: van een opdracht is sprake wanneer een klant een bestelling schriftelijk doorgeeft, ofwel wanneer de offerte ondertekend retour ontvangen wordt.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomst

2.1

Alle aanbiedingen van Hotsofa zijn vrijblijvend. Prijsopgaven en offertes zijn ten hoogste 30 dagen geldig tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2.2
De overeenkomst komt tot stand door verzending van de orderbevestiging door Hotsofa en het uitblijven van schriftelijke bezwaren daartegen door de klant binnen vijf werkdagen na de datum van de orderbevestiging. 2.3

Hotsofa is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten uit productie zijn genomen of om enige andere reden zijn vervallen uit haar verkoopprogramma, tenzij expliciet anders overeengekomen.
2.4
De door Hotsofa uitgebrachte aanbiedingen alsmede door haar verstrekte tekeningen en presentaties blijven haar eigendom en dienen, indien geen overeenkomst met Hotsofa tot stand komt, onverwijld aan haar te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Hotsofa noch gebruikt, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

Artikel 3: Prijs

3.1

De opgegeven prijzen voor levering in Nederland zijn franco huis opdrachtgever (begane grond achter de eerste deur) en voor leveringen in het buitenland: franco Nederlandse grens.
3.2
Indien de leverdatum op verzoek van de klant, binnen 4 weken voor de originele leverdatum verschoven wordt, behoudt Hotsofa zich het recht voor om:

a. vergoeding van de hieruit voortvloeiende kosten in de vorm van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a BW in verbinding met art. 6:120 lid 2 BW over de prijs van de in uitstel betrokken producten in rekening te brengen
b. de opslag­ en handelingskosten door te belasten

c. 80% van de aannamesom per originele leveringsdatum te factureren d. de overige 20% na levering op de nieuwe datum te factureren.

3.3

Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is Hotsofa gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 4: Levering

4.1

De opgaven van de leveringstermijn in aanbiedingen, bevestiging(en) en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch is deze niet bindend en is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijnen zal Hotsofa in overleg treden met de klant.
4.2

Hotsofa heeft aan zijn leveringsverplichting voldaan, indien zij de producten in Nederland, franco op het door de klant opgegeven adres of buiten Nederland heeft geleverd, onverminderd de nakoming van eventuele andere overeengekomen verplichtingen. Onder leveringen worden mede deelleveringen verstaan.
4.3

Hotsofa behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten te leveren en deze deelleveringen separaat te factureren. Bij deelleveringen worden de factuurtermijnen naar rato van de deelleveringen aangepast.
4.4

De levertijd gaat in op de dag van ontvangst door Hotsofa van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
4.5
De klant is verplicht tot afname, op het moment van aanbieden, van de door hem gekochte producten op de in artikel 4.2 bedoelde plaats. Bij gebreke daarvan is Hotsofa gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en worden deze producten geacht door de klant van Hotsofa te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de klant en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd de aan Hotsofa verder toekomende rechten.

4.6

Annulering van een Opdracht is in beginsel niet mogelijk. Indien de opdrachtgever de opdracht niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Hotsofa alle met het oog op de uitvoering redelijkerwijs gemaakte kosten (o.a. kosten van voorbereidingen, opslag, provisie en dergelijke) te vergoeden, onverminderd het recht van Hotsofa op vergoeding wegens winstderving en overige schade. Daarnaast behoudt Hotsofa het recht voor om een aanvullend percentage over de orderkosten als annuleringskosten in rekening te brengen.

Artikel 5: Montage

5.1

De montagewerkzaamheden zijn gebaseerd op de aan de klant vooraf gezonden tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de klant voor akkoord getekend en aan Hotsofa te worden geretourneerd.
5.2

In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing van montagemateriaal of gereedschap of een oorzaak, waarvoor Hotsofa niet aansprakelijk is, wordt een zodanige verlening van de levertijd toegestaan wanneer dit, met alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. Ten aanzien van deze verleningen, is artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing.
5.3
De klant is aansprakelijk voor beschadiging van producten of gereedschappen, alsmede door vermissing hiervan, tenzij terzake Hotsofa een ernstig verwijt gemaakt kan worden.


Artikel 6: Project

6.1

Voor elke door Hotsofa aanvaarde opdracht met betrekking tot projecten, geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Hotsofa kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Hotsofa is enkel aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van ondeskundigheid en onzorgvuldigheid bij het uitbrengen van adviezen en uit te voeren opdrachten.

6.2

Hotsofa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Hotsofa is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.3
Wijzigingen in de overeenkomst die leiden tot meerwerk komen in alle gevallen voor rekening van de klant. Aanvullende opdrachten die in de strekking van de overeenkomst bijdragen aan het nakomen van de overeenkomst en leiden tot meerwerk worden in overleg met de klant in behandeling genomen en doorbelast. Minderwerk dient in alle gevallen schriftelijk te worden overeengekomen.

6.4

Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Hotsofa het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hotsofa zal dit in overleg met de klant doen. Hotsofa is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden die door derden wordt verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met de klant is aangegaan of rechtstreeks contact heeft, daarnaast is Hotsofa niet aansprakelijk voor vertraging of eventuele andere schade geleden door inzet van een derde al dan niet op aanwijzing van Hotsofa.

6.5

Al het intellectueel eigendom of andere auteursrechten, zoals productspecificaties, tekeningen, modellen, schetsen, adviezen, presentaties, afbeeldingen e.d., blijft onvervreemdbaar eigendom van Hotsofa, evenals het recht om daar gebruik van te maken. Daarnaast verklaart de klant zich door het aangaan van een overeenkomst zich te allen tijde te zullen onthouden van ieder gebruik van door Hotsofa exploiteerde handelsmerken of gebruik van soortgelijke beeld­, klank­, vorm­, of woordaanduidingen en/of combinaties, ongeacht het al dan niet bestaan van een depot dienaangaande, tenzij het gebruik schriftelijk is toegestaan

Artikel 7: Betaling

7.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering bij als volgt geschieden: ­ 40% bij opdracht
60% zodra er geleverd is conform artikel 4.
7.2

Betaling dient steeds binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij een andere betalingstermijn overeengekomen is. Vanaf de vervaldag is de opdrachtgever de wettelijke rente ingevolge BW 6:119a in verbinding met art. 6:120 lid 2 BW verschuldigd.
7.3
Indien de klant nalaat tijdig te betalen en indien Hotsofa in verband daarmee haar vordering ter incasso uit handen geeft, is de klant, naast voorvermelde wettelijke rente, ook verschuldigd de buitenrechtelijke kosten van invordering, die aan de zijde van Hotsofa zullen ontstaan. Deze kosten bedragen bij een hoofdsom van maximaal € 5.000,­ 15 % van het verschuldigde met een minimum van € 100,­. Bedraagt de verschuldigde hoofdsom meer, dan beloopt het percentage 10% over het meerdere van € 5.000,­.
Hotsofa is steeds gerechtigd vooruitbetaling te verlangen, indien het naar haar redelijk oordeel onzeker is of de klant de financiële verplichting jegens Hotsofa tijdig en volledig zal nakomen.
7.4
Door de klant gedane betalingen strekken eerste ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.5
Indien en voor zover er volgens de klant gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten.Artikel 8 ­ Eigendomsvoorbehoud

8.1

De afgeleverde zaken worden eerst eigendom van de wederpartij als deze al datgene heeft gedaan wat verkoper uit hoofde van alle (eerdere of latere) verkoopovereenkomsten met wederpartij en/of door verkoper in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of mocht krijgen, waaronder begrepen vorderingen tot schadevergoedingen wegens het niet nakomen van de hier bedoelde overeenkomsten, waaronder rente en kosten alsmede in artikel 8.7 gefixeerde schadevergoeding.
8.2
De wederpartij is binnen redelijke grenzen verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle maatregelen die verkoper ter bescherming van de afgeleverde zaken en/of zijn eigendomsrecht op die zaken wil treffen.
8.3
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht verkoper onmiddellijk hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
8.4
Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is de wederpartij uitsluitend bevoegd tot eigen be­/verwerking of doorlevering van de afgeleverde zaken in de normale uitvoering van zijn bedrijf.
8.5
Na be­/verwerking van bedoelde zaken wordt verkoper (mede)eigenaar van de daaruit gevormde of mede daaruit gevormde zaken en zal de wederpartij deze zaken automatisch gaan houden voor verkoper.
8.6
Indien verkoper niettegenstaande het bepaalde in artikel 8.5 niet de eigendom van de door de wederpartij gevormde zaken verkrijgt, zal de wederpartij op eerste verzoek van verkoper alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende
zaken ten behoeve van verkoper.
8.7
Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien gegronde vrees bestaat
dat dit zal gebeuren, is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in artikel 8.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, de in artikel 8.5 bedoelde zaken, alsmede de in artikel 8.6 bedoelde zaken waarop het bezitloos pandrecht rust bij de wederpartij of derden, die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiervoor al zijn medewerking te verlenen op straffe van 10% van het door hem aan verkoper verschuldigde, met een minimum van € 230,­ per dag of gedeelte daarvan dat koper in gebreke is met de nakoming van deze verplichting.
8.8
De klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings­ en waterschade alsmede tegen diefstal. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Hotsofa gerechtigd tot het incasseren van deze penningen.

Artikel 9: Risico

Het risico van de te leveren of geleverde goederen zijn vanaf transport af bedrijf voor het risico van de klant.

Artikel 10: Reclamering en Garantie

10.1

Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient onverwijld na levering schriftelijk te geschieden, met gespecificeerde melding van de klacht, binnen twaalf maanden na levering volgens artikel 4.2. Binnen deze eerste termijn van twaalf maanden heeft de Klant recht op een kosteloze vervanging of reparatie, tenzij Hotsofa aantoonbaar kan maken dat de bedoelde klachten niet door normaal gebruik zijn ontstaan.

10.2

Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Hotsofa in voor zowel de deugdelijkheid (constructie)
van het door haar geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van zestig maanden na de levering volgens artikel 4.2 en met uitsluiting van zichtbare gebreken. Onder normaal gebruik wordt verstaan, dat de geleverde goederen worden gebruikt waarvoor ze zijn ontworpen

10.3

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden als gevolg van:
a. de niet­inachtneming door de klant van onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik
b. normale slijtage
c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de klant
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen
e. in overleg met de klant aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken
f. materialen of zaken, die door de klant ter bewerking zijn verstrekt
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de klant toegepast, alsmede van door of namens de klant aangeleverde materialen en zaken
10.5
Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Hotsofa gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangend overeenkomst voortvloeit, is Hotsofa met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie, hoe ook genaamd gehouden. Indien de klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Hotsofa tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie.
10.6
Indien Hotsofa, om te voldoen aan haar wettelijke garantieverplichtingen, onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten haar eigendom.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1

De aansprakelijkheid van Hotsofa is beperkt tot de nakoming van de in artikel 10 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Hotsofa is derhalve niet aansprakelijk voor welke andere schade dan ook, gevolgschade en schade ten gevolge van stagnatie in de bedrijfsvoering bij de klant daaronder begrepen. Mocht onverhoopt op de uitsluiting in dit artikel, in incidentele gevallen geen beroep kunnen gedaan worden is Hotsofa slechts aansprakelijk tot de netto factuurwaarde en directe schade tot een maximum van € 10.000,­.

11.2

Behoudens grove schuld aan de zijde van Hotsofa, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid, zoals opgenomen in Burgerlijk Wetboek 6, titel 3, afdeling 3, alsmede behoudens het bepaalde in 11.1 is alle aansprakelijkheid van Hotsofa, zoals bedrijfsschade, ander indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

11.3
Hotsofa is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
a. schending van de octrooien, licentie of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de klant verstrekte gegevens.
b. beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de klant ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
11.4
Indien Hotsofa zonder de montage en/of regie daarvan in opdracht te hebben, wel de montage hulp en bijstand van welke aard ook verleent, geschiedt dit op risico van de klant.
11.5
Indien de klant geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden Hotsofa te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen, ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Hotsofa in deze voorwaarden in de verhouding met de klant is uitgesloten.Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1

Hotsofa neemt alle redelijkerwijze te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen, dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derden. Indien desondanks aan Hotsofa verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal Hotsofa, onverminderd de in artikel 11 bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen, of zorg dragen dat de klant het geleverde, of een gelijkwaardige

zaak, ongestoord kan blijven gebruiken. Het in dit artikel bepaalde geldt slechts indien de klant Hotsofa tijdig in staat stelt om voor haar belangen ten opzichte van diegene die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.

Artikel 13: Overmacht

13.1

Indien Hotsofa door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
13.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Hotsofa onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie van Hotsofa toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

13.3

Hotsofa zal de klant zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand schriftelijk op de hoogte stellen onder vermelding van de oorzaak, de aard, de verwachten duur van de overmacht en de (bepalingen van de) overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.
13.4

Indien de overmachtsituatie heeft voortgeduurd tot drie maanden na de datering van voorgenoemde kennisgeving zullen partijen tot overeenstemming trachten te komen over wijzigingen van de door overmacht opgeschorte bepaling(en) van de overeenkomst. Bij gebreke aan een dergelijke overeenstemming binnen een maand, kan elk der partijen deze overeenkomst beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens de andere partij gehouden te zijn. Hotsofa behoudt evenwel het recht op betaling van reeds geleverde goederen. De klant heeft tevens geen recht op enige (schade)vergoeding als Hotsofa als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.

Artikel 15: Opschorting, ontbinding en verjaring

14.1

Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Hotsofa gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens Hotsofa te voldoen, is Hotsofa gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de klant gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.
14.2
Mocht een der partijen surseance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (aan hem de keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten, ter zake van niet­nakoming van verbintenissen, onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.
14.3
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Hotsofa en de door Hotsofa bij de uitvoering betrokken derden, één jaar.


Artikel 16: Geschillen en Toepasselijk recht

15.1

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Alle geschillen voortvloeiende of samenhangende met deze overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam met mogelijkheid tot hoger beroep of cassatie.

15.2

Indien onduidelijkheid ontstaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. De Nederlandse versie van de voorwaarden is in alle gevallen leidend.
15.3

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze voorwaarden bepaalde onverkort van toepassing.

Amsterdam, januari 2014